Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met de Agro-advieslijn:
0570-657417 (Peter Houtsma)
ECLI:NL:RBLIM:2019:4497 
 
Datum uitspraak:10-05-2019
Datum gepubliceerd:15-05-2019
Instantie:Rechtbank Limburg
Zaaknummers:7679606 CV EXPL 19-2553
Rechtsgebied:Civiel recht
Indicatie:Toewijzing vordering tot ontruiming huurwoning in kort geding wegens huurachterstand van ruim zeven maanden. Afwijzing gevorderde locatie- en contactverbod nu bestaan en mate van overlast niet is komen vast te staan.
Trefwoorden:huurovereenkomst
vrijwilligers
 
Uitspraak
RECHTBANK LIMBURG
Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

Zaaknummer: 7679606 CV EXPL 19-2553


Vonnis van de kantonrechter in kort geding van 10 mei 2019


in de zaak van

de stichting

STICHTING JAH-JIREH WOONZORG,

statutair gevestigd te Albrandswaard,
eisende partij,
gemachtigde J.M.A. van Ras,

tegen[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,
gedaagde partij,
gemachtigde mr. M.F.E. Sprenkels.

Partijen worden hierna Jah-Jireh en [gedaagde] genoemd.
1De procedure


1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:


de dagvaarding van 12 april 2019 met 15 producties,


de mondelinge behandeling van 25 april 2019, met de pleitnota van [gedaagde] .

1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.

2De feiten


2.1.
Jah-Jireh is een stichting die hulpbehoevende getuigen van Jehovah zorg verleent en ondersteuning biedt in een woonomgeving in een verzorgingstehuis gelegen te [vestigingsplaats] , [adres] (hierna: het verzorgingstehuis).2.2.
Jah-Jireh heeft met ingang van 1 juli 2018 de woonruimte J3 gelegen in het verzorgingstehuis aan [gedaagde] verhuurd. De huurprijs bedraagt € 898,00 per maand (productie 1 dagvaarding).2.3.
Op voormelde huurovereenkomst zijn van toepassing en maken deel uit de Algemene Voorwaarden Zelfstandige Woonruimte Stichting Sevagram Verzorgd Wonen. Ook is het huishoudelijk reglement van Jah-Jireh op de huurovereenkomst van toepassing (productie 2 dagvaarding).2.4.
Er is een huurachterstand ontstaan en vanaf medio februari 2019 heeft Jah-Jireh van omwonenden klachten ontvangen over overlast door [gedaagde] (producties 5 t/m 11 dagvaarding).

3Het geschil


3.1.
Jah-Jireh vordert, samengevat, dat de kantonrechter, bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad,


primair


1. [gedaagde] veroordeelt om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis de woonruimte J3, gelegen in het verzorgingstehuis aan de [adres] te [woonplaats] , met al het haren en het hare te verlaten en te ontruimen en met afgifte van de sleutels ter vrije en algehele beschikking van Jah-Jireh te stellen, met machtiging van Jah-Jireh om, indien [gedaagde] met die ontruiming in gebreke blijft, deze ontruiming op kosten van [gedaagde] te doen laten bewerkstelligen,
2. [gedaagde] verbiedt om na de ontruiming zich (opnieuw) te begeven of aanwezig te zijn in het verzorgingstehuis en in de nabije omgeving daarvan, althans op een afstand van 200 meter, op straffe van een dwangsom van € 250,00 per dag of gedeelte daarvan, althans voor iedere keer dat [gedaagde] niet aan deze veroordeling voldoet, met een maximum van € 10.000,00,
3. [gedaagde] verbiedt telefonisch of schriftelijk contact op te nemen, dan wel op andere wijze contact te zoeken met Jah-Jireh en de bewoners/huurders van het verzorgingstehuis, op straffe van een dwangsom van € 250,00 per dag of gedeelte daarvan, althans voor iedere keer dat gedaagde niet aan deze veroordeling voldoet, met een maximum van € 10.000,00,
4. [gedaagde] veroordeelt in de kosten van deze procedure,


subsidiair


1. [gedaagde] veroordeelt om met onmiddellijke ingang, althans binnen drie dagen na betekening van dit vonnis, de overlast vanuit en in de nabijheid van de woning J3 gelegen in het verzorgingstehuis te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 250,00 per dag of gedeelte daarvan, althans voor iedere keer dat [gedaagde] niet aan deze veroordeling voldoet, met een maximum van € 10.000,00,
2. [gedaagde] veroordeelt in de kosten van de procedure.3.2.
Jah-Jireh legt aan haar vorderingen ten grondslag dat op grond van een huurachterstand van meer dan negen maanden en de (aanhoudende) ernstige overlast sprake is van ernstige toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen jegens Jah-Jireh en de overige bewoners/huurders op grond van de huurovereenkomst en de wet. De overlast bestaat uit onder meer het bevuilen en vernielen van goederen van Jah-Jireh of overige bewoners/huurders zoals auto’s en voorgevels, agressief en onbeschoft gedrag jegens bewoners/huurders, vrijwilligers en bezoekers, schreeuwen, schelden, bedreigen en intimidatie jegens bewoners van het verzorgingstehuis, storen en hinderen van (christelijke) vergaderingen, ’s avonds laat aanbellen, op deuren bonzen en luidruchtig zijn. Deze tekortkomingen rechtvaardigen volgens Jah-Jireh een ontbinding van de huurovereenkomst in een bodemprocedure.3.3.

[gedaagde] heeft verweer gevoerd.3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4De beoordeling


Huurachterstand4.1.

[gedaagde] heeft niet weersproken dat zij al maandenlang geen huur betaalt en heeft erkend dat de huurachterstand op zijn minst € 7.880,00 (ruim zeven maanden) bedraagt.4.2.
Het laten ontstaan van een dergelijke huurachterstand en het niet (volledig) betalen van de lopende huurpenningen, is een ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Het is dan ook aannemelijk dat deze ernstige tekortkoming voor de bodemrechter reden zal zijn om de huurovereenkomst te ontbinden. Dit vormt op zichzelf al voldoende reden om [gedaagde] te veroordelen tot ontruiming van de woning. De kantonrechter zal de ontruimingstermijn echter niet stellen op drie dagen na betekening van het vonnis, zoals gevorderd door Jah-Jireh, maar op de in dit soort zaken gebruikelijk gehanteerde termijn van twee weken na betekening van het vonnis.4.3.
Jah-Jireh heeft een spoedeisend belang bij de ontruiming omdat zij niet behoeft te aanvaarden dat [gedaagde] nog langer de woning gebruikt zonder huur te betalen.


Overlast
4.4.

[gedaagde] betwist de door Jah-Jireh gestelde overlast. Nu partijen over en weer elkaars stellingen op dit punt betwisten, is niet op eenvoudige wijze vast te stellen of en zo ja in welke mate er sprake was/is van overlast. Daarvoor zal bewijslevering nodig zijn, waarvoor evenwel in deze procedure geen plaats is. Aan een beoordeling of sprake was/is van overlast door [gedaagde] komt de kantonrechter daarom niet toe.


Locatie- en contactverbod
4.5.
Of en zo ja in welke mate sprake was van overlast door [gedaagde] is in onderhavige procedure niet vast komen te staan. Daarnaast is het nog maar de vraag of de door Jah-Jireh gestelde overlast zou blijven voortduren zodra aan de veroordeling tot ontruiming van de woonruimte door [gedaagde] uitvoering is gegeven. Een locatie- en contactverbod is een forse maatregel die een vergaande inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van [gedaagde] . De noodzaak daartoe is thans onvoldoende gebleken zodat dit deel van de vordering zal worden afgewezen.4.6.

[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten, aan de zijde van Jah-Jireh tot de datum van dit vonnis begroot op € 703,90, bestaande uit € 480,00 aan salaris gemachtigde, € 121,00 aan griffierecht en € 102,90 aan explootkosten.

5De beslissing

De kantonrechter,


5.1.
veroordeelt [gedaagde] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de woonruimte J3, gelegen in het verzorgingstehuis aan de [adres] te [woonplaats] , met al het haren en het hare te verlaten en te ontruimen en met afgifte van de sleutels ter vrije en algehele beschikking van Jah-Jireh te stellen, alsmede met machtiging van Jah-Jireh om zo nodig de ontruiming op kosten van [gedaagde] te laten uitvoeren,5.2.
veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Jah-Jireh begroot op € 703,90,5.3.
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,5.4.
wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.M. Drenth en is in het openbaar uitgesproken.

RJ
Link naar deze uitspraak