Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
28-09-2021
Subsidie voor opstellen bedrijfsplan omschakeling
Landbouwondernemingen kunnen vanaf 1 november een voucher aanvragen voor het opstellen van een bedrijfplan voor een versnelde omschakeling naar duurzame landbouw
 
24-09-2021
Vrijstellingsregeling zoogkoeien
Vrijstelling fosfaatrechten mogelijk voor vrouwelijk jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen
 
22-09-2021
Aanvullende acties mest nodig?
Controleer of voldoende mest is verwerkt, of aanmelding fosfaatverrekening gewenst is en of er voldoende dier- en fosfaatrechten beschikbaar zijn
 
16-09-2021
Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden
Neem voldoende maatregelen om ongevallen als gevolg van deelname landbouwvoertuigen aan het verkeer te voorkomen.
 
15-09-2021
Voorraadwaardering bij gebruiksnormencontroles
Bij controles wijkt RVO in sommige gevallen af van de opgegeven gehalten
 
 
Kennisbank 
 
27-09-2021
Referentiesituatie bij eerder verleende natuurvergunning
Niet de feitelijk gerealiseerde situatie, maar de vergunde situatie geldt als referentiesituatie
 
27-09-2021
Subsidieregeling demonstratiebedrijven duurzame landbouw
Subsidie mogelijk voor duurzame landbouwbedrijven die hun kennis en ervaring willen delen met collegas
 
24-09-2021
Subsidie voor opstellen bedrijfsplan omschakeling
Landbouwondernemingen kunnen vanaf 1 november een voucher aanvragen voor het opstellen van een bedrijfplan voor versnelde omschakeling
 
22-09-2021
Kwalificatie koeien bij fosfaatrechten
Onderscheid melk- en kalfkoe of weide- en zoogkoe niet altijd makkelijk te maken en hangt mede af van de omstandigheden op het bedrijf
 
21-09-2021
Eco-regeling in nieuwe GLB
Deelname is vrijwillig, agrarir kan kiezen voor activiteiten die het beste passen binnen bedrijf
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 28-9-2021
ECLI:NL:CBB:2021:903
Beroep ongegrond. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat voor de 24 stuks (mannelijk) jongvee fosfaatrecht had moeten worden toegekend. De stierkalveren stonden op de peildatum geregistreerd in categorie 120. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat die registratie onjuist was en dat de stierkalveren jonger dan 1 jaar werden gehouden voor de melkveehouderij. Uit de eigen administratie
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 28-9-2021
ECLI:NL:CBB:2021:906
GLB. Aanvraag betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge landbouwers.Uit de jurisprudentie van het College kan niet worden afgeleid dat in de situatie dat de maatschap voor onbepaalde tijd is aangegaan en partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat sprake is van een proefmaatschap, toch geen sprake kan zijn van een proefmaatschap en bijgevolg waarvan de betreffende maat (nog) geen da
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 14-9-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:9813
Terecht is de ZW-uitkering per 12 december 2019 beeindigd. Het is vaste rechtspraak dat het maatmanloon niet moet worden bepaald aan de hand van het dagloon.
Verder lezen
 
Rechtbank Den Haag / 16-9-2021
ECLI:NL:RBDHA:2021:10439
Voorlopige voorziening hangende beroep. Verlening omgevingsvergunning voor het realiseren van paardenvoorzieningen. De voorzieningenrechter acht geen spoedeisend belang aanwezig en wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af. Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat de aanwezigheid van de paarden op het perceel daadwerkelijk tot gevaarzetting leidt. De herbouw van de overkapping leidt
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Centrale Raad van Beroep / 23-9-2021
ECLI:NL:CRVB:2021:2374
De Svb heeft met de plaatsing van bestreden besluit 1 in de Berichtenbox van appellant dat besluit op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt. Appellant is niet eerder dan door kennisname van bestreden besluit 1 in zijn Berichtenbox op 2 juni 2018 op de hoogte geraakt van het bestaan en de inhoud daarvan. Vervolgens heeft appellant diezelfde dag beroep ingesteld tegen bestreden besluit 1. Uitgangsp
Verder lezen
 
 
Rechtbank Limburg / 02-9-2021
ECLI:NL:RBLIM:2021:6832
Kort geding – ontruiming huurachterstand
Verder lezen
 
 
Rechtbank Rotterdam / 24-9-2021
ECLI:NL:RBROT:2021:9283
afwijzing voorrangsverklaring, geen regiobinding.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 22-9-2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:5323
verzoek art. 1:253t BW, voor 1 kind toegewezen, voor het andere kind afgewezen. Afstamming/familierechtelijke betrekking, IPR aspecten
Verder lezen