Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
16-07-2019
Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en
Sectororganisaties verzoeken minister om algemeen verbindend verklaren van onderzoeksprogramma`s en de financiering daarvan
 
11-07-2019
Antibioticagebruik in tien jaar met 64% afgenomen
Aantal hoog-gebruikende bedrijven neemt niet substantieel af
 
10-07-2019
Geen onrechtmatig handelen NVWA in Fipronil-affaire
De primaire verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid rust op de pluimveehouders en zij moeten de te gebruiken middelen controleren op toelating.
 
05-07-2019
Fosfaat- en stikstofproductie onder plafond
Afzonderlijke sectoren blijven ieder onder zowel het fosfaat- als het stikstofproductieplafond
 
03-07-2019
Geen handhaving vergunningplicht beweiden en bemesten
Voor het weiden van vee en het bemesten van gronden is in beginsel een vergunning nodig.
 
 
Kennisbank 
 
17-07-2019
Openstelling en wijzigingen SDE+ subsidie
Vanaf 2020 worden ook andere emissiereductietechnologien gestimuleerd
 
16-07-2019
Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet
RVO.nl hoeft volgens CBb niet terug te komen op in rechte vaststaand, maar achteraf bezien onjuist besluit, tenzij dit evident onredelijk is. Rechtszekerheid is daarbij in beginsel belangrijker dan het financile belang.
 
12-07-2019
Inschaarder krijgt niet excretieforfait van uitschaarder
Voor ingeschaarde droogstaande melkkoeien geldt het laagste (fosfaat)excretieforfait
 
11-07-2019
Geen onrechtmatig handelen NVWA in Fipronil-affaire
De primaire verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid rust op de pluimveehouders en zij moeten de te gebruiken middelen controleren op toelating.
 
10-07-2019
Knelgevallenregeling fosfaatrechten en te hanteren melkproductie
Voor de melkproductie moet uitgegaan worden van een periode die representatief is en aansluit bij de bijzondere omstandigheden
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 21-6-2019
ECLI:NL:CBB:2019:290
Artikel 23, zesde lid, Msw (knelgevallenregeling).
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 16-7-2019
ECLI:NL:CBB:2019:289
Msw, fosfaatrechten, knelgevallenregeling, dierziekte, melkproductie, jongvleesvee, diercategorie 101.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 16-7-2019
ECLI:NL:CBB:2019:288
Msw, artikel 33Aa, fosfaatrechten, omzetting van varkensrechten
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 16-7-2019
ECLI:NL:CBB:2019:287
Artikelen 5, derde lid en 19bis van Verordening 640/2014; geen inhoudelijke beoordeling van opgegeven oppervlakte, voor zover deze binnen de 2% marge valt. De opgegeven en aldus niet-beoordeelde oppervlakte kan aldus niet worden betrokken bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een overdeclaratie respectievelijk of in verband daarmee een administratieve sanctie (korting) moet worden opgel
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Den Haag / 10-7-2019
ECLI:NL:GHDHA:2019:1904
Belanghebbende ontvangt uitkeringen van het UWV en De (D) als gevolg van een beroepsziekte. Het Hof oordeelt dat deze uitkeringen niet kwalificeren als (onbelaste) letselschade uitkeringen. De uitkeringen behoren tot het belastbaar inkomen uit werk en woning. Beide uitkeringen strekken er namelijk toe het door belanghebbende als gevolg van de arbeidsongeschiktheid verloren inkomen te vervangen.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 28-6-2019
ECLI:NL:RBNHO:2019:5166
Naheffingsaanslagen omzetbelasting 2013 en 2014 en boetebeschikking 2013. Er is een boekenonderzoek ingesteld, waarna de onderhavige naheffingsaanslagen zijn opgelegd. Eiseres is later in staat van faillissement verklaard. In geschil is de juistheid van de naheffingsaanslagen en de boete. De rechtbank verklaart het beroep tegen de naheffingsaanslag 2013 ongegrond en tegen de naheffingsaanslag 2014
Verder lezen
 
 
Rechtbank Den Haag / 17-5-2018
ECLI:NL:RBDHA:2018:16407
Effectenlease, zogeheten “Waiver-zaak”. Dexia vordert dat bij vonnis voor recht wordt verklaard dat zij ten aanzien van de tussen haar en de afnemer gesloten leaseovereenkomsten aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De afnemer voert aan dat de geschillen omtrent de in geding zijnde leaseovereenkomsten niet kunnen worden behandeld en beslist omdat er nog immer onduidelijkheden besta
Verder lezen
 
 
Centrale Raad van Beroep / 11-7-2019
ECLI:NL:CRVB:2019:2268
Gezamenlijke huishouding. Hoofdverblijf in dezelfde woning. Geen recht meer op een nabestaandenuitkering, artikel 16, eerste lid, aanhef en onder b, ANW. Onweerlegbaar rechtsvermoeden van artikel 3, vierde lid, onder d, van de ANW geldt voor onbepaalde tijd. Gehoudenheid om uitkering te herzien of in te trekken. Buitenwettelijk, begunstigend beleid. De brief van 5 september 2008 is onjuist geweest
Verder lezen