Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
22-10-2020
Vrijstelling zoogkoeienhouderij voor 1 november aanmelden
Vrijstelling fosfaatrechten mogelijk voor vrouwelijk jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen
 
21-10-2020
Diverse bedrijfsblokkades melkveehouderijen onterecht
Melding doodgeboren kalveren niet verplicht, bedrijfsblokkade te zwaar middel bij enkele afwijkingen
 
15-10-2020
Aanscherping ammoniakemissienormen voor stallen in 2025
Stikstofverliezen uit emissiearme stallen vallen hoger uit, onderzoek moet leiden tot effectievere technieken
 
14-10-2020
Verplichte teelt vanggewas en overdracht gebruik grond
Nieuwe gebruiker moet verplichtingen met betrekking tot verplichte teelt vanggewas na mais op zand- en lossgronden overnemen.
 
08-10-2020
Aanmelden fosfaatverrekening tot 31 december
Teveel aangewende fosfaat op bouwland kan onder voorwaarden verrekend worden met volgend jaar
 
 
Kennisbank 
 
21-10-2020
Huur nog niet toegewezen betalingsrechten niet tijdig gemeld
Landbouwer had huur nog niet toegewezen betalingsrechten tijdig op andere wijze moeten melden, nu dat systeemtechnisch nog niet mogelijk was
 
20-10-2020
I&R-bedrijfsblokkade onterecht bij geringe afwijkingen
Minister had kunnen volstaan met het blokkeren van de verplaatsingen van dieren die onjuist geregistreerd zouden staan in het I&R-systeem.
 
20-10-2020
Geen meldingsplicht doodgeboren kalveren, bedrijfsblokkade
Europese regels verplichten veehouders niet om doodgeboren kalveren te registreren.
 
16-10-2020
Koe in de wei vergunningsvrij?
Natuurvergunning van uitbreidende melkveehouderijen met beweiding omvat volgens Raad van State niet de toename van de activiteit beweiden
 
15-10-2020
Gelderland opent opkoopregeling kalverhouderijen
Provincie opent vrijwillige opkoopregeling voor kalverhouderijen met een hoge stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Nederland / 22-10-2020
ECLI:NL:RBNNE:2020:3583
Een in kort geding gevorderde stoplegging van de bouw van een windmolenpark.Eisers worden niet ontvankelijkheid verklaard op drie gronden. Er is niet voldaan aan de vereisten van artikel 1018c Rv en artikel 3:305 BW; de vereisten voor een collectieve actie en de daarvoor geldende procedurele bepalingen. En eisers zijn daarnaast niet-ontvankelijk wegens de leer van de formele rechtskracht.
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 13-10-2020
ECLI:NL:CBB:2020:748
Beroep tegen weigering tot verstrekken van subsidie in de vorm van een garantstelling (voor 80%) voor een door de bank aan appellante te verstrekken lening. Het beroep is versneld behandeld vanwege de nijpende financiële positie van appellante. Het College oordeelt dat verweerder zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat appellante geen belanghebbende is bij het bestreden besluit.
Verder lezen
 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en / 21-10-2020
ECLI:NL:OGHACMB:2020:198
Productieprijsbeschikkingen Wet en Regeling elektriciteit en drinkwater BES (Bonaire). Verwijzing naar (systeem)uitspraak ECLI:NL:OGHACMB:2020:197. In het methodebesluit mocht ACM kiezen voor “profit-sharing”. Het ontbreken van een prijsvoorstel van de producent aan ACM leidt niet tot onbevoegdheid van ACM om de productieprijs vast te stellen. Tardief ingezonden stuk door Hof bui
Verder lezen
 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en / 21-10-2020
ECLI:NL:OGHACMB:2020:199
Productieprijsbeschikkingen Wet en Regeling elektriciteit en drinkwater BES (Sint Eustatius).Op activa die volledig zijn bekostigd uit een overheidssubsidie mag niet worden afgeschreven. Geen in aanmerking te nemen (kapitaal)kosten.Uitleg begrip “gemachtigde” in artikel 52 Advocatenwet BES en artikel 36 Wet administratieve rechtspraak BES. Tardief ingezonden stuk door Hof buiten
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Den Haag / 23-6-2020
ECLI:NL:RBDHA:2020:10205
Het gegeven ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig. De werknemer heeft zich niet schuldig gemaakt aan werkweigering. Toekenning transitievergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 09-10-2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:4924
Kort geding. Vordering bepalen omzetafhankelijke huur in verband met coronacrisis afgewezen. Wel aanleiding tot opschorting huur met 50% vanaf vierde kwartaal. Eiseres gebonden aan Regeling. BV bevoegd vertegenwoordigd. Geen misbruik van omstandigheden.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Amsterdam / 23-9-2020
ECLI:NL:RBAMS:2020:4922
Afwijzing vordering tot vernietiging bindend advies.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 22-10-2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:8335
Deelgeschil. Aansprakelijkheid wordt betwist, onderhandelingen zijn er niet. Geen verweer tegen behandeling als deelgeschil. Rechtbank stelt toedracht vast; ongelukkige val bij ijsbaan De Meent in Alkmaar. De vraag is of het gaat om een ongeluk, waarvoor verzoekster zelf aansprakelijk is. Hoewel het in de huidige tijd af en toe wel zo lijkt, is het niet zo dat het feit dat er schade wordt geleden
Verder lezen