Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met de Agro-advieslijn:
0570-657417 (Peter Houtsma)
ECLI:NL:RBAMS:2021:798 
 
Datum uitspraak:24-02-2021
Datum gepubliceerd:05-03-2021
Instantie:Rechtbank Amsterdam
Zaaknummers:8885376 EA VERZ 20-877
Rechtsgebied:Civiel recht
Indicatie:Verzoek tot vernietiging opzegging van de arbeidsovereenkomst na toestemming UWV, overgang van onderneming, geen opzegverbod, wel verval arbeidsplaats, maar niet voldaan aan inspanningsverplichting tot herplaatsing, verzoek werknemer toegewezen, net als verzoek tot wedertewerkstelling.
Trefwoorden:arbeidsovereenkomst
san
vaststellingsovereenkomst
wettelijke rente
 
Uitspraak
RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 8885376 EA VERZ 20-877
beschikking van: 24 februari 2021
481
beschikking van de kantonrechter

I n z a k e
[verzoeker]

wonende te [woonplaats]
verzoeker
nader te noemen: [verzoeker]
gemachtigde: mr. M. de Jong

t e g e nde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lime Network B.V.
gevestigd te Amsterdam
verweerster
nader te noemen: Lime
gemachtigde: mr. L.J. de VroeVERLOOP VAN DE PROCEDURE

[verzoeker] heeft op 20 november 2020 een verzoek met producties ingediend dat primair strekt tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst door Lime en tewerkstelling en loondoorbetaling, althans herstel van de dienstbetrekking,, met loondoorbetaling. Meer subsidiair heeft [verzoeker] verzocht ten laste van Lime de transitievergoeding, een billijke vergoeding en een schadevergoeding in verband met het vervallen van de 30 % regeling toe te kennen. Ook vraagt [verzoeker] hem een equity vergoeding toe te kennen van € 3.906,- bruto per maand ingaande 15 juni 2020.

Lime heeft een verweerschrift ingediend.

Voorafgaand aan de zitting heeft [verzoeker] nog stukken ingediend.
Het verzoek is mondeling behandeld op 10 februari 2021. [verzoeker] is verschenen, vergezeld door de gemachtigde. Namens Lime is verschenen de heer [naam] , eveneens vergezeld door de gemachtigde. Partijen hebben hun standpunt toegelicht, [verzoeker] aan de hand van een pleitnota, en vragen van de kantonrechter beantwoord. De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Na verder debat is beschikking gevraagd en is een datum voor beschikking bepaald.

Feiten
1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast.

1.1.
Lime is een onderneming, die deel uitmaakt van een concern. Moedermaatschappij is Neutron Holding Inc., een vennootschap naar het recht van de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika.


1.2.
Het concern exploiteert een mobiliteitsbedrijf dat (elektrische) steps en fietsen aanbiedt in verschillende steden over de hele wereld. Via de mobile app van Lime kunnen gebruikers tegen een vergoeding deze voertuigen vinden, reserveren en rijden.


1.3.
Er heeft begin 2020 een reorganisatie plaatsgevonden, waarbij ongeveer 13 tot 14 % van het personeel wereldwijd is afgevloeid, wat neerkomt op ongeveer 80 werknemers.


1.4.
Op 9 januari 2020 heeft het concern aangekondigd dat haar activiteiten op twaalf markten wereldwijd worden beëindigd.


1.5.
Het concern heeft verder centrale functies laten vervallen. Daaronder bevindt zich ook de functie van marketing manager.


1.6.

[verzoeker] , geboren op 21 maart 1986 en thans derhalve 34 jaar oud, is op 6 mei 2019 in dienst getreden bij Uber. Bij Uber hoorde bij de functie de aanspraak op twee equity-plans.


1.7.
Zijn functie was daar die van Regional Marketing Lead, New Mobility, Europe, Middle East en Afrika (EMEA). In die functie was [verzoeker] werkzaam voor heel Europa.


1.8.
Uber heeft op 1 september 2019 de afdeling waarvoor [verzoeker] werkzaam was overgedragen aan Jumping Bicycles Holding B.V, (verder Jump). [verzoeker] is mee overgegaan.


1.9.
Jump heeft per 15 juni 2020 haar activiteiten wereldwijd overgedragen aan Lime. [verzoeker] is mee overgegaan op basis van de wet overgang onderneming (artikel 7:662 en verder BW).


1.10.
Het laatstverdiende salaris van [verzoeker] bij Lime bedraagt € 8.154,17 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten.


1.11.
Bij brief van 7 juli 2020 heeft Lime voor [verzoeker] een ontslagvergunning gevraagd, op basis van bedrijfseconomische redenen. Daarbij heeft Lime zich op het standpunt gesteld dat er sprake is van Economische, Technische en Organisatorische (ETO) redenen.


1.12.
Bij de ontslagaanvraag heeft Lime het volgende Job Profile (functieomschrijving) overgelegd:

“Job Title: Regional Marketing Lead, New Mobility- EMEA


Reports to: Regional General Manager, JUMP -


Function/Region: Ops/EMEA EMEA


Location: Amsterdam


Duties and Tasks


• The Employee is hired in the job position of Regional Marketing Lead, New Mobility -EMEA”. As such the Employee will carry out, inter alia, the following duties:


• Work in partnership with NeMo leadership, central and regional marketing teams to develop the EMEA- wide marketing strategy to acquire, grow and retain the JUMP user base.


• Determine the go-to-market strategy for EMEA launch cities and partner with a wide range of stakeholders to bring it to life.


• Lead a team of local marketing managers within countries/cities across EMEA to translate a strategy and drive growth and acquisition directly at the market level.


• Develop core messaging frameworks & positioning for Uber NeMo marketing efforts in EMEA, leveraging existing work and learnings from other mega-regional teams.


• Lead the effort across integrated marketing campaigns, including internal and external agency partners.


• Collaborate and manage relationships with with cross-functional leadership, including Operations, Product, Research, and Comms/Policy.


• Leverage market intelligence and consumer insights as inputs into strategy.


• Develop measurement plans and reports across the region that can assess short- and long-term impact, and inform future direction.


• Set the approach for cross-promotional marketing across Uber businesses.”1.13.
Op 8 juli 2020 heeft Lime aan [verzoeker] een voorstel gedaan de arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. [verzoeker] heeft dit voorstel van de hand gewezen.


1.14.
Na twee schriftelijke ronden heeft het UWV op 26 oktober 2020 de gevraagde vergunning verleend.


1.15.
De vergunning vermeldt onder meer:

“Voorafgaand aan de overgang van onderneming heeft er een reorganisatie plaats gevonden, waardoor de afdeling marketing is gewijzigd. Het standpunt van werknemer heeft daarom niet tot een andere beslissing kunnen leiden, aangezien de functie van Marketing Manager na de reorganisatie en voorafgaand aan de overgang van onderneming al niet meer bestond. Dat werknemer van de reorganisatie niet op de hoogte is gebracht doet hier niet aan af. Er is dan ook geen sprake van een opzegverbod wegens overgang van onderneming, maar een zogenaamde ETO-reden, namelijk organisatorische en/of technologische veranderingen.


Wij vinden daarom dat de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van bedrijfseconomische redenen waardoor het noodzakelijk is dat de arbeidsplaats van werknemer structureel komt te vervallen.”1.16.
Onder de vergunning wordt de volgende wederindiensttredingsvoorwaarde vermeld:

“Heeft werkgever na het ontslag van werknemer iemand nodig voor het verrichten van dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden als die werknemer bij werkgever verrichtte? En is dit binnen 26 weken na opzegging van de arbeidsovereenkomst? Dan moet werkgever werknemer in de gelegenheid stellen die werkzaamheden op de bij werkgever gebruikelijke voorwaarden te hervatten. Doet werkgever dat niet en laat werkgever de werkzaamheden door een ander verrichten, dan kan werknemer de kantonrechter vragen om het ontslag ongedaan te maken of om de werkgever te veroordelen een billijke vergoeding te betalen.”1.17.
Bij brief van 30 oktober 2020 heeft Lime de arbeidsovereenkomst opgezegd, met gebruikmaking van de gegeven ontslagvergunning, tegen 1 november 2020.


1.18.
Omdat Lime de opzegtermijn (van één maand) niet in acht heeft genomen, heeft Lime aan [verzoeker] de gefixeerde schadevergoeding, ter hoogte van één bruto maandsalaris, betaald.


1.19.
Lime heeft eveneens aan [verzoeker] de transitievergoeding voldaan.


1.20.
Uit een e-mail van 4 januari 2021 blijkt dat er binnen het concern vacatures zijn voor marketing managers voor EMEA en Noord Amerika.Het betreft vacatures voor de steden Brussel, Berlijn, Warschau, Dublin, New York en Chicago.


1.21.
Bij de functie die vacant is voor Brussel wordt het volgende vermeld:

“Marketing Manager, EMEA


BRUSSELS, BELGIUM / MARKETING - MARKETING / FULL-TIME


APPLY FOR THIS JOB


Lime operates electric scooters and bikes, but our mission is larger. We believe in transforming cities through green, affordable, and accessible transportation for everyone. Headquartered in San Francisco, USA, we operate in more than 120 cities in 31 countries, with plans to expand responsibly. To do that, we need great people.


The Marketing Manager is responsible for leading brand marketing campaigns that strengthen Lime’s reputation among city policymakers, potential riders, and key opinion formers. 1f you succeed, Lime will be seen by those communities as the most innovative, responsible, and community-minded operator of shared micromobility. This person will drive marketing projects from conception to execution -- including strategic goal-setting; message testing and development; executing campaigns; and measuring their impact. You’ll run events, paid marketing, sponsorships, social media, and community partnerships that drive Lime’s reputation and brand among riders and city governments.”1.22.
Ook vermeldt de vacature “position is open for remote.”


1.23.
Volgens Lime hoort er bij de functies die vacant zijn een salaris van ongeveer € 60.000,- bruto per jaar, terwijl de functie alleen het betreffende land aangaat en dus niet heel Europa omvat.
Verzoek en verweer

2. [verzoeker] verzoekt strekt tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst door Lime en tewerkstelling en loondoorbetaling, subsidiair tot herstel van de dienstbetrekking, met tewerkstelling en loondoorbetaling. Meer subsidiair heeft [verzoeker] na wijziging van zijn verzoek ter zitting, verzocht ten laste van Lime de een billijke vergoeding en een schadevergoeding in verband met het vervallen van de 30 % regeling toe te kennen. Ook vraagt [verzoeker] hem een equity vergoeding toe te kennen van € 3.906,- bruto per maand ingaande 15 juni 2020.
3. De billijke vergoeding moet volgens [verzoeker] € 214.728,- bruto bedragen en de schadevergoeding in verband met het vervallen van de 30 % regeling € 194.946,- bruto.
4. Aan dit verzoek legt [verzoeker] ten grondslag dat de ontslagvergunning ten onrechte is verleend, en (daarom) de arbeidsovereenkomst ten onrechte door Lime is opgezegd. Het gaat hier wel degelijk om een ontslag wegens de overgang van onderneming en daarom geldt er het opzegverbod van artikel 7: 670 lid 8 BW.
5. [verzoeker] heeft ter onderbouwing hiervan het volgende aangevoerd.
6. Dat het om een ontslag wegens de overgang gaat blijkt al uit de timing. De overgang is van 15 juni 2020, op 7 juli 2020 heeft Lime voor [verzoeker] een ontslagvergunning gevraagd en de dag erna heeft zij hem een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Het is ook frappant en stuitend dat Lime [verzoeker] nooit heeft medegedeeld dat er al een reorganisatie zou zijn geweest en dat de functie van [verzoeker] daarbij zou zijn vervallen. Het hele verhaal van Lime is ongeloofwaardig.
7. Bovendien blijkt volgens [verzoeker] uit de overgelegde stukken (zie onder 1.20, 1.21 en 1.22) dat Lime sinds enige tijd personeel aan het werven is voor functies vergelijkbaar met de functie die [verzoeker] (bij Uber en Jump) vervulde. Daarmee staat niet alleen vast dat er geen redelijke grond was voor het ontslag, maar dat Lime ook in strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde heeft opgezegd en deze voorwaarde heeft geschonden. Het toont ook aan dat Lime haar herplaatsingsverplichtingen niet serieus heeft genomen.
8. Het heeft er sterk de schijn van dat Lime het UWV verkeerd heeft geïnformeerd. In de ontslagprocedure bij het UWV heeft Lime geschreven dat zij recent de interne marketingactiviteiten heeft geëlimineerd en dat er geen marketing functies vacant zouden komen. Dar is dus aantoonbaar niet juist, nu er blijkbaar vacatures zijn voor marketingmanagers in de onder 1.20 genoemde steden.
9. Lime heeft zich niet althans onvoldoende ingespannen om [verzoeker] te herplaatsen in een andere functie binnen het concern, bijvoorbeeld bij één van de andere Europese vestigingen. Ook is het onbegrijpelijk dat Lime de opzegtermijn niet in acht heeft genomen. Zij heeft [verzoeker] binnen enkele dagen no ontvangst van de UWV-beslissing ontslagen. Daardoor heeft [verzoeker] zich onvoldoende kunnen voorbereiden op de situatie van werkloosheid en is hij in een slechtere financiële situatie gebracht.
10. Indien de primaire en subsidiaire verzoeken van [verzoeker] worden afgewezen, maakt [verzoeker] aanspraak op een billijke vergoeding. Het is duidelijk dat Lime ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en [verzoeker] enorme schade toebrengt. Ook maakt [verzoeker] voor dat geval aanspraak op schadevergoeding wegens het vervallen van de 30 % regeling. Voor de berekeningen daarvoor verwijst [verzoeker] naar het verzoekschrift.
11. Los van het bovenstaande heeft [verzoeker] aanspraak op betaling door Lime van twee equity-programma’s van Uber, die mee over zijn gegaan door de overgangen van onderneming. Het gaat daarbij om het 2019 Equity Incentive Plan en Equity op basis van het 2019 Year-end total Compensation Statement. Weliswaar stelt Lime dat het niet mogelijk is om Uber Equity uit te geven, maar dat neemt niet weg dat Lime gehouden is een gelijkwaardige financiële compensatie aan te bieden.
12. Op grond van deze programma’s zou [verzoeker] elke maand 93 Uber aandelen ontvangen. Een Uber aandeel is thans $50,- waard. Daarom heeft [verzoeker] een aanpsraak op Lime van 93 x $ 50,- = $ 4.650,- = € 3.906,- bruto voor iedere maand dat de arbeidsovereenkomst na 15 juni 2020 voortduurt.
13. Lime heeft verweer gevoerd. Dit verweer zal, voor zover van belang, hierna worden besproken en beoordeeld.


Beoordeling
Opzegging wegens overgang?
14. Geoordeeld wordt dat Lime in voldoende mate aannemelijk heeft gemaakt dat het hier niet gaat om een opzegging wegens overgang van onderneming. Daarom geldt het opzegverbod van artikel 7:670 lid 8 BW hier niet. Doorslaggevend hierbij is dat al voor de overgang bij Lime een reorganisatie was doorgevoerd, waarbij de (centrale) marketing managers functie waren komen te vervallen. De kantonrechter is het op dit punt eens met het oordeel van het UWV en neemt dit dan ook over. Verwezen wordt naar de zinsnede uit het oordeel van het UWV, zoals weergegeven onder 1.15.
14. De kantonrechter is het met [verzoeker] eens dat hij niet door Lime (voorafgaand aan de ontslagaanvraag) naar behoren is geïnformeerd over het vervallen van zijn functie. Dat is niet netjes, maar doet aan het bovenstaande niet af.
Redelijke grond voor de opzegging? artikel 7:669 lid 1 en 3 BW
16. Een redelijke grond is aanwezig als sprake is van het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het, over een toekomstige periode van ten minste 26 weken bezien, noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering.
16. Naar het oordeel van de kantonrechter is er inderdaad sprake van het verval van de arbeidsplaats van [verzoeker] als gevolg van de reorganisatie bij Lime wereldwijd. Dat betekende dat er geen marketing managers functie meer was in Amsterdam en ook geen centrale marketing rol wereldwijd, terwijl een centrale marketing rol wereldwijd ook niet in het verschiet lag. Daarom kan niet gezegd worden dat Lime geen redelijke grond had om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.
Ligt herplaatsing in de rede? Artikel 7:669 lid 1 BW
18. Herplaatsing is niet aan de orde als herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt.
18. Geoordeeld wordt dat in deze zaak ervan uit moet worden gegaan dat herplaatsing van [verzoeker] in een passende functie wel mogelijk is en (daarom) ook in de rede ligt.
18. Daarbij heeft te gelden dat van Lime als goed werkgever gevergd kan worden zich in te spannen voor herplaatsing van [verzoeker] . Dat geldt niet alleen voor de vestiging van Lime in Amsterdam, maar ook voor vacatures die zich voordoen binnen andere vestigingen van het concern, waarvan Lime deel uitmaakt. Dat volgt rechtstreeks uit (het op artikel 7:669 lid 5 BW gebaseerde) artikel 9 lid 2 van de ontslagregeling UWV 2020. Dat bepaalt dat, indien de onderneming van de werkgever deel uitmaakt van een groep, bij de beoordeling of een passende functie beschikbaar is, mede arbeidsplaatsen in andere tot deze groep behorende ondernemingen worden betrokken. Op grond van artikel 9 lid 3 van de ontslagregeling is van een passende functie sprake wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer.
18. Het is naar het oordeel van de kantonrechter evident dat Lime niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan. Naar eigen zeggen ter zitting heeft de heer [naam] op 18 of 20 juni 2020 met [verzoeker] gebeld en tegen hem gezegd dat de functie van marketing manager er niet meer is en dat er niets anders voor hem is, ook niet wereldwijd. Iets meer of iets anders heeft Lime niet gedaan. Zij heeft ter zitting verklaard dat de vacatures (zie onder 1.20, 1.21 en 1.22) er inderdaad thans zijn, maar dat Lime hier verder geen rol in kan spelen omdat de vacatures andere vennootschappen binnen de groep betreffen en Lime hierover geen zeggenschap heeft. Ook verwacht Lime dat [verzoeker] de functies van marketing manager in de Europese steden niet passend zal vinden, omdat ze alleen het betreffende land bestrijken en voorts het salaris slechts € 60.000,- bruto per jaar bedraagt. Bovendien staat het, aldus Lime, [verzoeker] vrij op deze functies te solliciteren.
18. Geoordeeld wordt - het zij herhaald - dat dit geenszins toereikend is. Van Lime wordt een actieve, op de persoon van de werknemer gerichte benadering gevergd. Die benadering houdt in dat zij [verzoeker] actief begeleidt, initiërend te werk gaat en eventuele belemmeringen voor nieuwe functies wegneemt. Het enkel wijzen op vacatures is onvoldoende. Lime dreigt door haar nalaten ten onrechte haar verantwoordelijkheid te ontlopen.
18. Het standpunt van Lime dat de vacante functies niet passend zouden zijn, wordt op voorhand niet gevolgd. De functies lijken op grond van de beschrijving (zie onder 1.12 in verband met 1.21) wel degelijk passend, waarbij de kantonrechter opmerkt dat van [verzoeker] onder de geschetste omstandigheden gevergd kan worden met een lager salaris genoegen te nemen.
18. In dit verband is van belang dat Lime heeft nagelaten concreet te maken waarom in dit geval herplaatsing niet in de rede zou liggen. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als herplaatsing onevenredig kostbaar zou zijn of tot migratie- of verhuisproblemen zou leiden. Zie in dit verband het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2019 (ECLI:NL:HR:2019:64) en de conclusie van de procureur generaal bij dit arrest (ECLI:NL:PHR:2018:1159).
18. Hieraan wil de kantonrechter nog toevoegen dat migratie- of verhuisproblemen hier niet aan de orde hoeven te zijn nu de vacante functies “remote” kunnen worden uitgeoefend.
18. Anders dan Lime meent (zij beroept zich op een beoordeling ex tunc) strekt haar verplichting zich in te spannen om te komen tot herplaatsing zich ook uit over de periode na afloop van de opzegtermijn.
18. Geoordeeld wordt dat Lime niet heeft voldaan aan het herplaatsingsvereiste.
De wederindiensttredingsvoorwaarde
28. De wederindiensttredingsvoorwaarde is gekoppeld aan de afgegeven ontslagvergunning. De tekst ervan is aangehaald onder 1.16.
28. De vraag is of het bij de vacatures gaat om dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden ten opzichte van de functie van [verzoeker] bij Uber en Jump.
28. Geoordeeld wordt dat het niet dezelfde werkzaamheden betreft maar wel vergelijkbare. Het gaat immers in beide gevallen om de functie van marketing manager, waarbij de eerdere functie van [verzoeker] op centraal (Europees) niveau plaats vond, terwijl de vacante functies op decentraal niveau worden gedaan, tegen een mogelijk lager salaris.
28. Geoordeeld wordt dat artikel 9 lid 2 van de ontslagregeling UWV 2020 hier (analoog) moet worden toegepast. Dat betekent dat Lime binnen het concern moet kijken naar passende functies, dat wil zeggen functies die aansluiten bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van [verzoeker] .
28. Dat heeft Lime niet gedaan en daarom is de kantonrechter van oordeel dat zij heeft gehandeld in strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde.
28. Het is voorts evident dat Lime ook thans nog aan deze verplichting kan worden gehouden. De voorwaarde geldt immers tot 26 weken na opzegging van de arbeidsovereenkomst, en de opzegging dateert van 30 oktober 2020.
Conclusie
34. Omdat Lime zich niet heeft ingespannen [verzoeker] te herplaatsen en zij daarnaast heeft gehandeld in strijd met de wederindiensttredingsvoorwaarde zal de opzegging worden vernietigd en zullen de verzoeken tot tewerkstelling en loondoorbetaling worden toegewezen, zoals hierna te bepalen.
Equity
35. De kantonrechter is het met Lime eens dat zij redelijkerwijs niet in staat is om Uber Equity uit te geven. Daarom kan het van haar niet gevergd worden het door [verzoeker] gevorderde te betalen. De kantonrechter acht het redelijk als aangesloten wordt bij de optieregeling van Lime en zal daarom de berekening van Lime op dit punt volgen (zie onder 35 van het verweerschrift). Dit komt neer op een bedrag van € 635,- bruto per maand. De ingangsdatum wordt gesteld op 15 juni 2020.
Wettelijke verhoging
36. De gevorderde wettelijke verhoging van artikel 7:625 BW en de wettelijke rente zijn eveneens toewijsbaar, voor zover Lime niet tijdig heeft betaald. De wettelijke verhoging zal worden beperkt tot 25%. De wettelijke rente over het achterstallig loon wordt toegewezen vanaf de respectievelijke vervaldata.
Transitievergoeding
37. Nu de opzegging wordt vernietigd en daarmee de arbeidsovereenkomst voortduurt, dient [verzoeker] de door Lime betaalde transitievergoeding terug te betalen.
Proceskosten
38. De proceskosten komen voor rekening van Lime als de in het ongelijk gestelde partij.BESLISSING

De kantonrechter:


vernietigt de opzegging van de arbeidsovereenkomst;veroordeelt Lime [verzoeker] binnen één week na heden te werk te stellen in de functie van Marketing Manager;veroordeelt Lime tot betaling aan [verzoeker] van het volledige loon totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd, te vermeerderen met de wettelijke verhoging met een maximum van 25% over de achterstallige termijnen en de wettelijke rente vanaf de vervaldata van de loonbetalingstermijnen tot aan de dag van de gehele betaling;veroordeelt Lime om aan [verzoeker] te betalen een bedrag van € 635,- bruto per maand ingaande 15 juni 2020 totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd;veroordeelt [verzoeker] om aan Lime terug te betalen de door Lime aan [verzoeker] betaalde transitievergoeding;veroordeelt Lime in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [verzoeker] begroot op:salaris gemachtigde € 960,-vastrecht € 499,- -----------------totaal € 1.459,-voor zover van toepassing, inclusief btw;


veroordeelt Lime in de na deze beschikking ontstane kosten, begroot op € 60,- aan salaris gemachtigde, te verhogen met een bedrag van € 68,- en de explootkosten van betekening van de beschikking, een en ander voor zover van toepassing inclusief btw, onder de voorwaarde dat Lime niet binnen veertien dagen na aanschrijving volledig aan deze beschikking heeft voldaan en betekening van de beschikking pas na veertien dagen na aanschrijving heeft plaatsgevonden;


verklaart de beschikking uitvoerbaar bij voorraad;wijst het anders of meer verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. T.M.A. van Löben Sels, kantonrechter en op 24 februari 2021 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter
Link naar deze uitspraak