Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Social Connect 
 
Inloggen met Social Media
Google LinkedIn Facebook
 
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
21-02-2024
Geen bedrijfsmatige landbouw, hof ontbindt pachtovereenkomst
Het opfokken van paarden voor dagvergoeding zonder risico voor opfokker is geen veehouderij en daarmee geen bedrijfsmatige landbouw
 
21-02-2024
Hoger budget voor eco-regeling 2023
Europese Commissie geeft toestemming om budget eenmalig met 50 miljoen te verhogen om lagere uitbetalingen te voorkomen
 
19-02-2024
Gewassen op bouwland roteren 2024
Op minimaal 1/3 van het bouwland moet dit jaar een an­der gewas geteeld worden dan vorig jaar, tenzij er een vrijstelling geldt
 
14-02-2024
Vrijstelling braakregeling in 2024?
Europese Commissie regelt tijdelijke vrijstelling voor braakverplichting
 
14-02-2024
Verplicht bemestingsplan niet-derogatiebedrijven
Planning bemesting op gewasniveau is ook voldoende.
 
 
Kennisbank 
 
26-02-2024
RvS: onjuistheid emissiefactor Rav niet bewezen
Geen aanknopingspunten voor twijfel aan emissiereductie van toe te passen emissiearm stalsysteem
 
23-02-2024
Niet bedrijfsmatige landbouw op gepachte kwalificeert niet als
Als een pachter geen bedrijfsmatige landbouw bedrijft op het gepachte, schendt hij zijn verplichtingen, maar doet dat niets af aan de kwalificatie van de overeenkomst
 
23-02-2024
Gecombineerde opgave 2024 vanaf 1 maart opengesteld
De indieningsperiode voor de Gecombineerde opgave 2024 loopt van 1 maart tot en met 15 mei 2024
 
20-02-2024
Subsidiemodule behoud graslandareaal opengesteld in juni
Subsidieregeling is bedoeld voor ondersteuning derogatiebedrijven in het opvangen van de gevolgen van de afbouw van derogatie
 
19-02-2024
Hoger budget voor eco-regeling 2023
Europese Commissie geeft toestemming om budget eenmalig met 50 miljoen te verhogen om lagere uitbetalingen te voorkomen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 27-2-2024
ECLI:NL:CBB:2024:127
artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht; artikelen 2.5 en 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, in samenhang met artikel 3, aanhef en onder b, en artikel 6, derde lid, in samenhang met bijlage I, hoofdstuk I, paragraaf 1 en paragraaf 3, aanhef en onder a, van de Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer (de Transportverord
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 27-2-2024
ECLI:NL:CBB:2024:132
Partijen zijn verdeeld over de vraag of het staatssteunplafond dat geldt voor de primaire landbouwproductie van toepassing is op deze onderneming. Daarbij is tussen partijen niet in geschil dat handel in levende dieren moet worden aangemerkt als afzet van landbouwproducten. Het geschil spitst zich toe op de vraag of het gedurende enkele weken (laten) houden van kalveren zich laat kwalificeren als
Verder lezen
 
College van Beroep voor het bedrijfsleven / 27-2-2024
ECLI:NL:CBB:2024:134
Het College ziet in het betoog van de ondernemer geen grond voor het oordeel dat het vasthouden aan de aanvraagtermijn in dit geval in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Hoewel het College begrijpt dat de aanvraagperiode voor de ondernemer een hectische tijd was waarin zij hard moest werken om het hoofd boven water te houden, neemt dit niet weg dat een aanvraag tijdig moet worden ingediend.
Verder lezen
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / 20-2-2024
ECLI:NL:GHARL:2024:1220
Net als de rechtbank oordeelt het hof dat de civiele rechter niet bevoegd is te oordelen over het geschil tussen partijen omdat partijen gebonden zijn aan een arbitragebeding.
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Rechtbank Noord-Holland / 27-2-2024
ECLI:NL:RBNHO:2024:1957
Kern van de zaak is een koopovereenkomst tussen eiseres en een derde met betrekking tot een groot aantal percelen grond ten behoeve van woningbouw. Jegens gedaagde beroept eiseres zich op Aanvullende Afspraken, welke afspraken gedaagde stelt buitengerechtelijk te hebben ontbonden. De voorzieningenrechter concludeert dat de Aanvullende Afspraken naar zijn voorlopig oordeel niet rechtsgeldig ontbond
Verder lezen
 
 
Rechtbank Limburg / 13-2-2024
ECLI:NL:RBLIM:2024:688
Kort geding – vordering achterstallig loon nadat loonbetaling is hervat – geen spoedeisend belang
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 09-1-2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:41
Bestuurdersaansprakelijkheid. Bestellingen in de aardappelhandel. Bij het doen van de bestellingen wist of behoorde de bestuurder te begrijpen dat de vennootschap de geleverde aardappelen niet zou kunnen betalen en de vennootschap ook geen verhaal zou bieden.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 19-12-2023
ECLI:NL:GHAMS:2023:3459
Huur woonruimte. Huurovereenkomst bepaalde tijd. Wanneer is de huurovereenkomst ingegaan en geëindigd. Huurder vordert vergoeding voor verrichte werkzaamheden.
Verder lezen