Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?
 
 
Thema's 
 
 
Nieuws 
 
18-07-2024
Rechtbank: niet aannemelijke gehalten dikke fractie ten onrechte
Fraus legis-bepaling Meststoffenwet biedt geen grondslag om gerapporteerde gehalten waarbij alleen aanwijzingen zijn dat deze niet aannemelijk zijn buiten beschouwing te laten
 
17-07-2024
Subsidieregeling behoud graslandareaal opengesteld
Subsidieregeling ondersteunt derogatiebedrijven in het opvangen van de hogere mestafzetkosten als gevolg van afbouw mestplaatsingsruimte
 
11-07-2024
Structurele opzet Investeringsfonds duurzame landbouw
Boeren kunnen financiering onder gunstige voorwaarden aanvragen voor investeringen die zij doen bij een integrale omschakeling
 
10-07-2024
Regels grasland scheuren
Regels verschillen per grondsoort
 
04-07-2024
Bezwaar na afwijzen perceel vanwege dubbelclaim
Bewijsstukken afhankelijk van gebruikstitel, RVO zal bij beoordeling bezwaar altijd contact opnemen met de andere partij die ook het gebruik geclaimd heeft
 
 
Kennisbank 
 
25-07-2024
Rechtbank beperkt middeleninzet bij lelieteelt
Lelieteler moet zich houden aan het schema van verwacht gebruik gewasbeschermingsmiddelen in resterende deel van het teeltseizoen
 
24-07-2024
Vereenvoudiging aanvraagproces GLB-subsidies in 2025
Aanmelding GLB-subsidies en aanvraag tot uitbetaling vervallen in 2025
 
23-07-2024
Europese goedkeuring verplaatsingsregeling veehouderijen met
Regeling moet de door de landbouw veroorzaakte stikstofdepositie in overbelaste Natura 2000-gebieden verminderen
 
22-07-2024
Rechtbank: geen intern salderen voor niet-gerealiseerde
Ten onrechte uitgegaan van in 2012 verleende natuurvergunning, omdat de gevolgen van stikstofdepositie nooit passend waren beoordeeld en de daarin vergunde activiteiten voor een aanzienlijk gedeelte nooit waren gerealiseerd
 
22-07-2024
Verplichte bestrijding rundveeziekte IBR/IPV
Rundveehouders hebben de keuze tussen vaccineren en afvoer besmette runderen
 
 
Agrarische Jurisprudentie 
 
Gerechtshof `s-Hertogenbosch / 25-6-2024
ECLI:NL:GHSHE:2024:2059
afwikkeling samenwerkingsovereenkomst / huurovereenkomst. Wat is overeengekomen ? huurvordering gedeeltelijk toewijsbaar. Geen recht op huurprijsvermindering /schadevergoeding
Verder lezen
 
Raad van State / 24-7-2024
ECLI:NL:RVS:2024:2994
Bij besluit van 1 november 2022 heeft de raad van de gemeente Schagen het bestemmingsplan ``Helmweg 10 te Groote Keeten`` gewijzigd vastgesteld. Het plangebied ligt aan de Helmweg 10 aan de noordzijde van Groote Keeten in Schagen en had op basis van het vorige bestemmingsplan een agrarische bestemming. Het plan voorziet in de ontwikkeling van een hotel met maximaal 60 kamers. Nesprojecten is de init
Verder lezen
 
Raad van State / 24-7-2024
ECLI:NL:RVS:2024:3002
Bij besluiten van 19 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst de aanvragen van [appellant] en anderen om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. Bij besluit van 14 januari 2021 heeft het college het door [appellant] en anderen daartegen gemaakte bezwaar deels niet-ontvankelijk verklaard en het voor het overige ongegrond. [appellant] en anderen zijn eigenaren v
Verder lezen
 
Raad van State / 24-7-2024
ECLI:NL:RVS:2024:2985
Bij besluit van 13 juni 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vastgesteld voor het bestemmingsplan ``Zuideindsestraat 47 te Made``. Bij besluit van 28 september 2023 heeft de raad van de gemeente Drimmelen het plan vastgesteld. Het plan voorziet bij de Zuideindsestraat en Klaassenstraat in Made in de
Verder lezen
 
 
Fiscale Jurisprudentie 
 
Gerechtshof Amsterdam / 30-4-2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:1173
Afrekening ‘poolovereenkomst’ tussen twee tandartsen over 2019-2021. Stellingen in memorie van antwoord in incidenteel appel die niets met dat appel te maken hebben, worden buiten beschouwing gelaten. Afwijzing van tweetal nieuwe vorderingen.
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 07-5-2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:1238
eindbeschikking. Arbeidsrecht. Er is geen sprake van een duidelijke en ondubbelzinnige opzegging van zijn dienstverband door de werknemer. Het loon moet derhalve worden doorbetaald totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd. Niet is gebleken van door de werknemer ontvangen inkomsten die op grond van artikel 7:629 lid 5 BW in mindering moeten worden gebracht op de loonvordering va
Verder lezen
 
 
Gerechtshof Amsterdam / 30-4-2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:1160
Het plaatsen van een deurdranger en een rookmelder die aan de deurdranger is gekoppeld, zijn dringende werkzaamheden als bedoeld in artikel 7:220 lid 1 BW. De stelling van appellant dat met deze deurdranger en rookmelder zijn gangen worden gecontroleerd, heeft hij onvoldoende onderbouwd.
Verder lezen
 
 
Rechtbank Noord-Holland / 17-7-2024
ECLI:NL:RBNHO:2024:7320
Zorg en Zekerheid is de zorgverzekeraar van de heer S. (hierna: S.). S. is op 30 mei 2017 door een zinken goot van een galerij op de 2e verdieping van een flatgebouw 7 meter naar beneden gevallen. Hij heeft daar ernstig letsel aan overgehouden. Ten tijde van het ongeval werd ter plaatse werk aan de galerij uitgevoerd door de commanditaire vennootschap ITB (hierna: ITB). ITB verving de vloer van de
Verder lezen