Inloggen 
 

 Registreren
 Wachtwoord vergeten?


Terug naar het beginscherm

 
 
 
Neem contact op met de Agro-advieslijn:
0570-657417 (Peter Houtsma)
ECLI:NL:OGEAM:2021:83 
 
Datum uitspraak:11-08-2021
Datum gepubliceerd:14-09-2021
Instantie:Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten
Zaaknummers:SXM202100095 SXM202100099 SXM202100100 SXM202100101 en SXM20210
Rechtsgebied:Arbeidsrecht
Indicatie:arbeidsrecht. Loondoorbetalingsverplichting i.v.m. Orkaan Irma en Covid-19
Trefwoorden:arbeidsovereenkomst
levensonderhoud
wettelijke rente
 
Uitspraak
GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN

Zaaknummers: SXM202100095, SXM202100099, SXM202100100, SXM202100101 en SXM202100103

Beschikking d.d. 11 augustus 2021

inzake


[de 5 werknemers]

wonende in Sint Maarten,
eisers,
hierna: de werknemers,
gemachtigde: mr. P.A.M. BRANDON,

tegen


de naamloze vennootschap [de werkgever],
gevestigd in Sint Maarten, verweerder,
hierna: de werkgever, gemachtigde: mr. C.J. KOSTER.
1
1. Het procesverloop

1.1.
Het Gerecht heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

a. verzoekschrift met producties, ontvangen op 25 januari 2021,
b. verweerschrift met producties,
c. extra producties van de werknemers (brief van 6 april 2021),
d. pleitaantekeningen van de werknemers,
e. pleitaantekeningen van de werkgever,
f. akte wijziging van eis “inhoudende nadere specificering van eis” van de werknemers,
g. akte met producties van de werknemers,
h. akte na mondelinge behandeling en antwoordakte eiswijziging met producties van de werkgever,
i. aanvullende loonbescheiden per werknemer (waarop de werkgever nog niet heeft kunnen reageren).1.2.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 7 april 2021 in aanwezigheid van partijen en gemachtigden. De griffier heeft aantekening gehouden van wat er is gezegd. Nadat de eerste termijn van het pleiten was afgesloten, heeft de rechter voorgesteld dat partijen schriftelijk zouden verder procederen (processtukken f, g, h en i).1.3.
De uitspraak is nader bepaald op heden.

2De feiten


2.1.
De werknemers zijn allen werkzaam als pitboss of shift manager voor de werkgever die een casino exploiteert. Zij werken zes dagen per week. Vier van hen zijn sinds 1997 in dienstverband werkzaam. [een van de werknemers] is sinds 2000 werkzaam.2.2.
In artikel 3.2. van de arbeidsovereenkomst staat het volgende beding: “No work, no pay. The Employee shall not be paid if no work is performed, due to whatever reasons. (…).”2.3.
De werknemers, met uitzondering van Velasquez, hebben op verzoek van de werkgever een “Addendum to the Employment Agreement Dated May 28, 2018” (hierna: het Eerste Addendum) ondertekend. Het Eerste Addendum kent als aanleiding de passage van orkaan Irma op 6 september 2017 als gevolg waarvan de infrastructuur op Sint Maarten zware schade heeft opgelopen. In het Eerste Addendum worden onder andere de volgende afspraken gemaakt:


“For the period of September 6, 2017, until the end of the Reconstruction Phase, Employer and Employee agree to continue the Employment Agreement on an on-call basis against a Gross Hourly Salary for any actual hours worked. (…). Working hours that are available, shall as much as possible be equally divided on a rotating basis between employees who have kept themselves available for work (…).”“For the period as of January 1, 2018, until the Training Program would discontinue or would no longer be available for Employee, the Employee agrees to enroll and participate in the Training Program for which the Employee shall receive the Net Attendance Allowance from either the Employer or SMTF. (…)”
“As described in this Addendum, Employee has received payment for the Reduced Hours even though Employee has in reality not performed any duties since September 6, 2017, until February 15, 2018.
Since February 15, 2018, Employee has received the Net Attendance Allowance, salary in kind (training) provided that the Employee fully complied with the rules and regulations of the Training Program, as well as a Gross Hourly Salary (if the Employee had actually performed work for Employer).


In so far Employee has or would have a claim for salary allegedly accrued at any time during the Reconstruction Phase (which claim does
not
evidently follow from payroll miscalculations) Employee hereby waives such a (past and future) claim and fully discharges Employer for any (past and future) claim to salary during the Reconstruction Phase, provided that Employee has received the Net Attendance Allowance from either the Employer or SMTF, as well as the Gross Hourly Salary for work actually performed in accordance with this Addendum.”

Blijkens het Eerste Addendum wordt de Reconstruction Phase als volgt omschreven: “the period as of September 6, 2017, until the moment market conditions and occupancy levels warrant a return to full working hours of all employees.”2.4.
Het casino is weer open gegaan in maart 2018. Toen zijn de werknemers ingedeeld voor shifts van 6 uren voor 2-3 dagen per week in plaats van de volledige werkweken die zijn overeengekomen met de werkgever.2.5.
Bij brief van 15 juli 2019 aan de directeur van het Departement van Arbeid beklagen de werknemers zich over de trage afwikkeling van hun klacht die zij in april 2019 tegen de werkgever hebben ingediend, te weten: “It has been an ongoing issue from April 2018 when said casino reopened its doors after the aftermath of hurricane IRMA, where we the undersigned was placed back to work on a part time basis where the other permanent and contract workers were all back to full time and in some cases even overtime capacity.” De werknemers klagen over dit laatste ook in de brief van hun gemachtigde van 5 maart 2020 aan de werkgever. Op 25 oktober 2019 heeft het Departement van Arbeid beslist op de klachten van de werknemers. De klachten worden “referred to court.”2.6.
Op 27 juli 2020 wordt een tweede “Addendum to the Employment Agreement” (hierna: het Tweede Addendum) ondertekend door de werknemers, met uitzondering van [een van de werknemers]. De directe aanleiding daarvan is de Covid-19-pandemie die op Sint Maarten heeft geleid tot een zware stagnatie van de economie omdat er geen toeristen meer konden komen. In het Tweede Addendum worden onder andere de volgende afspraken gemaakt:


de werknemer gaat akkoord met een salarisreductie over de periode 18 t/m 31 maart 2020 van 50%,


wat betreft de maanden april en mei 2020 gaat de werknemer ermee akkoord dat zijn uren worden teruggebracht tot 50%. Als de werkgever inkomenssubsidie van de overheid krijgt, dan wordt dit doorbetaald aan de werknemer,“For June 2020: The Employer commits to pay 50% of the salary,
plus
the difference in payroll support the Employer may receive form the Government”,voor de periode juli tot en met december 2020 stemt de werknemer ermee in dat werkuren en salaris worden teruggeschroefd met 50%. Als de loonsubsidie wordt ontvangen, “Employer shall continue to pay 50% of the salary (…) plus the difference in payroll support for the respective months the Employer may receive”,


de werknemer doet afstand van zijn salarisclaims vanaf 18 maart 2020, zolang het Tweede Addendum gelding heeft,“This Addendum will remain in force until in any case December 31, 2020, or until 75% of the 2019 casino revenue is achieved, whichever comes first.”


2.7.
Bij brief van 8 september 2020 aan de werkgever beklaagt de gemachtigde van de werknemers zich over “.. the clients continue to be penalized by you in many ways”. Verder: “Since the passing of hurricane Irma you have failed to restore clients to their regular working hours, making them the example of the exception to the rule.” De werkgever wordt uitgenodigd om een gesprek te voeren met de werknemers.2.8.
Vanaf 1 november 2020 zijn de werknemers vrijgesteld van werk met behoud van loon omdat de werkgever voornemens was om ontslagtoestemming aan te vragen.2.9.
Bij brief van 13 januari 2021 heeft de werkgever bij het Departement van Arbeid toestemming verzocht om de arbeidsovereenkomsten met de werknemers op te mogen zeggen wegens aanhoudende jaarlijkse verliezen van de onderneming; hierdoor werd een reorganisatie noodzakelijk die met zich brengt dat de functies van de werknemers (middenmanagement) komen te vervallen. Zij zijn daarmee boventallig geworden, aldus de werkgever.2.10.
In de beslissingen van 16 maart 2021 van de Secretaris-Generaal van Arbeid wordt de ontslagtoestemming aan de werkgever geweigerd. Als motivering hiervoor is vermeld: “that [de werkgever] failed to provide an overview of the employees who have been dismissed so far, the date of these dismissals and any other relevant information regarding the noted dismissals”.2.11.
De werknemers hebben geweigerd om een volgend addendum van 30 maart 2021 (hierna: het Derde Addendum) te ondertekenen. Alle andere werknemers hebben dat wel gedaan. In het Derde Addendum wordt het Tweede Addendum geactualiseerd.

3Het geschil

3.1.
De werknemers verzoeken – na wijziging van eis - het Gerecht om, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking, de volgende beslissingen te nemen:“Voor recht te verklaren dat [de werkgever] gehouden is de arbeidsovereenkomst en daarin geponeerde condities, met [de werknemers] te respecteren, en deze condities niet eenzijdig heeft gewijzigd, en dus gehouden was en is tot indeling op het werk schema voor de volledige uren overeengekomen;
Voor recht te verklaren dat [de werkgever] ook bij
nalaten
[de werknemers] conform hun overeenkomst in te delen op het werkschema, gehouden is het totaal verschuldigde loon te betalen als zouden zij conform zijn ingedeeld en aan hen derhalve het verschil in loon toekomt voor de niet ingedeelde uren;
Voor recht te verklaren dat [de werkgever] gedurende ziekte gehouden is het loon voor betrekkelijk korte termijn door te betalen ad 100% al dan niet conform gevestigde praktijk na verloop van tijd vervolgens op 80% basis alvorens volledig loon te onthouden, welke betrekkelijke korte termijn naar normen in Sint Maarten 2 jaren bestrijkt.
Voor recht te verklaren dat [de werkgever] gedurende periode van ziekte het recht op 100% althans 80% van het loon aan haar werknemer niet heeft vergoed, en tot vergoeding gehouden is.
[de werkgever] te veroordelen te betalen de niet ingedeelde uren alsmede het loon niet betaald gedurende perioden van ziekte, over de periode maart 2018 tot april 30, 2021 te vergoeden en wel:
{volgt een specificatie per werknemer}
. De toegewezen bedragen te vermeerderen met de boete rente ex artikel 1614q ad 50% gerekend vanaf de vervaldatum tot aan de datum van algehele vergoeding, alsmede vermeerderd met de wettelijke rente gerekend vanaf de dag der sommatie
[de werkgever] te veroordelen in de buitengerechtelijke kosten gemaakt door [de werknemers] ten bedrag van USD 4921.88”alles, met veroordeling van de werkgever in de proceskosten.3.2.
De werkgever verzoekt het Gerecht om de werknemers in de vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren, dan wel deze af te wijzen. Subsidiair wordt verzocht om de vorderingen tot nihil te matigen. Alles met veroordeling van de werknemers in de proceskosten, uitvoerbaar bij voorraad.3.3.
Op de argumenten van partijen gaat het Gerecht hierna in, voor zover deze relevant zijn voor de beoordeling van het geschil.

4De beoordeling
Plan van aanpak


4.1.
De opbouw van deze beschikking ziet er als volgt uit:orkaan Irma,


de Covid-19-pandemie,


het verdere verloop van de procedure.
Orkaan Irma (het Eerste Addendum)
4.2.
Kort en zakelijk weergegeven voeren de werknemers in het verzoekschrift het volgende aan. Zij zijn sinds orkaan Irma nooit meer voltijds ingedeeld en uitbetaald terwijl dat volgens hun arbeidsovereenkomst wel had gemoeten. De werknemers werden verplicht een cursus te volgen waarvoor zij uit het orkaanfonds (gefinancierd door Nederland) een “stipend” ontvingen dat veel lager lag dan hun reguliere salaris. Dit was het geval tot de heropening in maart 2018. Het Eerste Addendum is dus achteraf aan de werknemers voorgelegd en zij zijn geprest tot ondertekening maar hebben dit “in goed vertrouwen” ondertekend. Behalve [een van de werknemers] want zij was in het buitenland vanwege medische redenen. Vanaf maart 2018 had de werkgever dus de werknemers volledig moeten indelen en uitbetalen terwijl zij bereid waren andere werkzaamheden te verrichten. Ook nam de werkgever nieuwe werknemers aan en werden werknemers van een zusterbedrijf in het casino ingezet. Na het beklag bij het Departement van Arbeid werden de werknemers door de werkgever aangeduid als de “Group of Five” en werden zij getreiterd door het management. Zij bleven slechts ingedeeld voor shifts van 6 uren voor 2-3 dagen per week terwijl met de werkgever een zesdaagse werkweek is overeengekomen blijkens de arbeidsovereenkomsten. In de pleitnota wordt medegedeeld dat er gebreken kleven “aan de wilsuiting, nu eisers destijds bewogen zijn de overeenkomst te tekenen omdat hen voorgehouden werd dat zij hun reguliere en volledige uren niet terug zouden krijgen indien dit addendum niet ondertekend werd.”4.3.
Kort en zakelijk voert de werkgever het volgende aan. Het bijscholingsprogramma (hospitality training) is medio december 2017 van start gegaan. De werkgever heeft haar werknemers toen geïnstrueerd daaraan te gaan deelnemen. Vanaf begin februari 2018 heeft [werknemer 1] niet meer volledig meegedaan; vanaf medio februari [werknemer 2] niet meer, begin april 2018 zijn [werknemer 3] en [werknemer 4] volledig gestopt en sinds eind juni 2018 is [werknemer 5] niet meer volledig aanwezig geweest. Zij kregen dus geen loon in natura meer (de cursus) en evenmin het stipend. De cursusverplichting bedroeg 10 uur per week. Het Eerste Addendum is met de vakbond uitonderhandeld en deze was ermee akkoord en 99% van de werknemers zijn ook akkoord gegaan; zij ontvangen dus 50% van het loon plus loon in natura. Na de heropening in maart 2018 zijn de vijf werknemers voor ongeveer 24 uur per week ingeroosterd en betaald. Er is niet gedreigd door de werkgever om ondertekening van het Eerste Addendum af te dwingen. Betwist wordt dat werknemers van het zusterbedrijf in het casino zijn ingezet. Er is geen sprake van pestgedrag door de werkgever jegens de vijf werknemers. Door de werkgever wordt een aantal juridische verweren gevoerd.4.4.
Het Gerecht overweegt het volgende. Vier van de vijf werknemers hebben het Eerste Addendum ondertekend. Dat betekent dat zij daaraan zijn gebonden, tenzij sprake is van een wilsgebrek. De vier werknemers stellen wel dat sprake is van een wilsgebrek maar leggen dat onvoldoende uit. De enkele stelling dat zij daartoe zijn geprest is, tegenover de gemotiveerde betwisting van de werkgever, onvoldoende. Dit betekent dus dat de vier werknemers gebonden zijn aan het Eerste Addendum. [een van de werknemers] heeft dit niet ondertekend en is daar dus niet aan gebonden. Zij heeft echter tot begin april 2018 meegedaan aan de cursus, en 50% salaris plus stipend ontvangen zonder daartegen toen enig protest te laten horen, zodat uit haar gedragingen blijkt dat zij met het Eerste Addendum feitelijk heeft ingestemd. Een en ander betekent dat de vorderingen van de werknemers, voor zover zij zien op de periode tot de heropening van het casino, worden afgewezen.4.5.
Vanaf de heropening van het casino moeten de werknemers in principe volledig worden betaald, tenzij hierover in het Eerste Addendum iets anders is afgesproken. Het Gerecht overweegt dat het volgens het Eerste Addendum gaat om het criterium “…until the moment market conditions and occupancy levels warrrant a return to full working hours of all employees.” Dat betekent dat de werkgever aan de werknemers regelmatig (elke maand) gemotiveerd en aan de hand van omzetoverzichten moet mededelen of hiervan sprake is zodat de werknemers weten waar zij financieel aan toe zijn en wanneer er uitzicht ontstaat op volledige hervatting van de loonbetalingen. Zij zijn namelijk voor hun levensonderhoud afhankelijk van dit inkomen. De arbeidsovereenkomst en de wet (artikel 7A:1613a BW) leggen immers op de werkgever een doorlopende verplichting op om voor werk en loon te zorgen. Het Eerste Addendum kan daar niets aan af doen. Als dat wel zou kunnen dan zou de arbeidsovereenkomst “denatureren” tot een overeenkomst waarin de werkgever zelf zou kunnen bepalen of en in welke mate werknemers worden opgeroepen om te werken en dat zou een contractwijziging inhouden. Dat is echter alleen mogelijk met duidelijke en nadrukkelijke instemming van de werknemers waarvan niet is gebleken. Gesteld noch gebleken is echter dat de werkgever de werknemers in deze zin op de hoogte heeft gehouden. Aan dit oordeel doet niet af dat de werkgever, zoals hij aanvoert, een verliesgevende onderneming exploiteert. Dat is een ondernemersbeslissing die niet rechtvaardigt dat van arbeidsrechtelijke regels mag worden afgeweken.4.6.
De werkgever voert als verweer onder andere aan dat sprake is van rechtsverwerking. Dat verweer wordt verworpen. De werknemers hebben in april 2019 geklaagd bij het Departement van Arbeid over het te weinig ontvangen salaris. Naar Sint Maartens gebruik wordt een klacht bij het Departement van Arbeid gelijkgesteld aan een klacht die bij de werkgever is ingediend. Een klacht over een te laag salaris binnen een jaar, zonder bijkomende bijzondere omstandigheden aan de zijde van de werkgever, levert geen rechtsverwerking op. Dat de werknemers de vordering pas in 2021 instellen evenmin nu zij immers twee jaar eerder al hebben geklaagd en de werkgever dus rekening kon houden met deze vordering. Anders dan de werkgever stelt is het argument dat de werknemers het Eerste Addendum hebben ondertekend (waarin zij afstand doen van deze loonvorderingen) geen argument dat meetelt voor rechtsverwerking; integendeel het is juist een argument tegen rechtsverwerking. Kennelijk vond de werkgever het immers nodig om dit expliciet met de werknemers overeen te komen. Het Gerecht zal hierna beoordelen of de werknemers hieraan kunnen worden gehouden.4.7.
Verder doet de werkgever een beroep op artikel 3.2. van de arbeidsovereenkomst (zie 2.2. van deze beschikking). Ook dit beroep faalt. De werkgever is immers in gebreke gebleven de werknemers regelmatig op de hoogte te houden van de omzetontwikkeling van het casino. Het kan niet zo zijn dat in maart 2018 het casino weer opengaat en dat het Eerste Addendum doorwerkt tot begin 2020 zonder dat de werkgever enige verantwoording aan de werknemers hoeft af te leggen over de omzetontwikkeling en hun mogelijkheid om weer het volledig loon te gaan verdienen. Hierop stuiten de overige verweren (risicoverdeling, onvoorziene omstandigheden, Stoof/Mammoet- jurisprudentie, redelijkheid en billijkheid) af. Voor zover de werkgever stelt dat de werknemers niet hoefden te worden ingezet omdat zij werkzaam waren in de “table games” en die tak van sport steeds minder omzet genereerde, geldt dat dit argument niet opgaat. Het is immers aan de werkgever om dan de werknemers op andere functies in te zetten waartoe de werknemers zich bereid hebben verklaard. Als dat werk er niet is, moeten de werknemers gewoon worden doorbetaald totdat de arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig worden beëindigd wegens bedrijfseconomische redenen.4.8.
De werkgever voert nog het verweer dat de werknemers niet minder zijn betaald dan voor orkaan Irma omdat zij loon in natura ontvingen, te weten de cursus die met Nederlandse financiering aan hen werd gegeven. Dat een cursus als dergelijk loon geldt, is immers voorzien in artikel 7A:1613n BW onder 7. Het Gerecht overweegt dat de werkgever niet een specificatie geeft van het percentage van het totale loon dat deze cursus oplevert. Dat had wel van de werkgever mogen worden verwacht omdat de werknemer, en nu het Gerecht, immers moet kunnen narekenen of hij het in de arbeidsovereenkomst afgesproken loon heeft ontvangen. Een dergelijke specificatie ontbreekt en het Eerste Addendum geeft daarover evenmin duidelijkheid. Dit verweer wordt daarom verworpen.4.9.
De werkgever beroept zich erop dat de werknemers afstand hebben gedaan van loonvorderingen in de toekomst en uit het verleden in het Eerste Addendum (zie onder 2.3. van deze beschikking). Ook dit verweer gaat niet op, behoudens voor de periode van 6 september 2017 tot maart 2018 omdat toen het casino was gesloten. Voor de periode daarna geldt dat de werkgever heeft nagelaten de werknemers op de hoogte te houden van de omzetontwikkeling, zoals overwogen in 4.5. van deze beschikking. Dat is een tekortkoming in de nakoming van de werkgever in zijn verbintenissen op grond van de arbeidsovereenkomst, maar in elk geval strijdig met de beginselen van goed werkgeverschap. De werkgever is aldus in verzuim geraakt en de werknemers hebben hierdoor recht op het in de arbeidsovereenkomsten afgesproken loon.4.10.
Het Gerecht behoeft niet in te gaan op de argumenten van de werknemers dat zij in de periode na maart 2018 zijn gediscrimineerd door de werkgever ten opzichte van andere werknemers die meer mochten werken en zelfs overuren mochten maken (wat werknemers op Sint Maarten graag willen vanwege de lage lonen versus de hoge kosten van levensonderhoud). Voormelde motivering volstaat om de verweren van de werkgever voor de periode maart 2018 tot maart 2020 (als het Tweede Addendum ingaat) ongegrond te verklaren. Mocht hoger beroep worden ingesteld tegen deze beschikking dan geldt dat deze argumenten van de werknemers wél aan de orde komen als de appèlrechter een of meer van de verweren van de werkgever toch gegrond zou achten.


De Covid-19-pandemie (het Tweede en Derde Addendum)
4.11.
Alle werknemers, behalve [werknemer 2], hebben het Tweede Addendum ondertekend. In principe is [werknemer 2] aan dit Tweede Addendum dus niet gebonden.4.12.
Het Gerecht is van oordeel dat het Tweede Addendum een rechtsgeldig overeengekomen reductie van de primaire loonvoorwaarde salaris met zich brengt die past in de Mammoet/Stoof-jurisprudentie. Er was een duidelijke reden, te weten de Covid-19-pandemie die zeer ingrijpende gevolgen heeft gehad voor de op het toerisme gebaseerde economie van Sint Maarten. Wat betreft [werknemer 2] oordeelt het Gerecht dat in zijn arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is afgeweken van artikel 7A:1614d BW in artikel 3.2. van de arbeidsovereenkomst (zie 2.2. van deze beschikking). In die zin is hij dus ook feitelijk gebonden aan de reductie van de primaire loonvoorwaarden die in het Tweede Addendum is opgenomen. Zo lang de overheid nog loonsubsidie betaalt aan de werkgever oordeelt het Gerecht dat een vergaande wijziging van de primaire loonvoorwaarden geldig is. Dan kan er immers vanuit worden gegaan dat de economie dermate is getroffen dat van werkgevers niet langer kan worden gevergd zelf het volledige salaris uit te betalen. Het is het Gerecht niet duidelijk tot wanneer de werkgever recht heeft (gehad) op de loonsubsidie van de overheid. Daarover moet de werkgever bij akte, gedocumenteerd met bewijsstukken, duidelijkheid verschaffen. In principe moet de werkgever vanaf het moment dat de loonsubsidie niet meer wordt ontvangen het in de arbeidsovereenkomst ontvangen salaris regulier doorbetalen.4.13.
Verwijzende naar wat hiervoor (4.10.) is overwogen geldt dat uit de beginselen van goed werkgeverschap volgt dat de werkgever de werknemers gelijk moet behandelen wat betreft hun inzet. De werknemers voeren gemotiveerd aan dat de werkgever hen categorisch heeft gediscrimineerd; zij werden minder ingezet dan de andere werknemers en mochten ook geen overuren maken waar zij dat voorheen wel gewoon waren te doen. Daar komt ook nog eens bij, nog steeds volgens de werknemers, dat de werkgever zelfs werknemers van het zusterbedrijf (het hotel) in het casino liet werken terwijl zij graag bereid waren deze werkzaamheden uit te voeren. De werknemers noemen concrete voorbeelden en leggen urenstaten uit 2019 over om hun standpunt kracht bij te zetten. De werkgever betwist dit.4.14.
Het Gerecht zal de werkgever in de gelegenheid stellen bij akte overzichten per maand in het geding te brengen van de inzet per dag van alle werknemers en (eventueel) anderen binnen het casino ingaande april 2020 tot
1 november 2020; de dag dat de werknemers werden geschorst door de werkgever (zie ook artikel 28 Arbeidsregeling). Het Gerecht merkt op dat deze overzichten leesbaar moeten zijn en gepaard moeten gaan met een woordelijke uitleg. Wat betreft de periode na 1 november 2020 geldt dat de werknemers op grond van hun arbeidsovereenkomst moeten worden uitbetaald, dus zonder enige korting. Het is immers de werkgever die besluit geen gebruik te maken van hun arbeidsinzet terwijl de werknemers daartoe wel bereid waren. Bovendien (zie 4.9.) heeft de werkgever de werknemers nadien niet op de hoogte gehouden van de omzetontwikkeling. Een en ander brengt met zich dat de werkgever sinds 1 november 2020 in verzuim is jegens de werknemers: door hen niet in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en door hen niet op de hoogte te houden van de omzetontwikkeling van het casino.4.15.
Verder mag de werkgever, gelet op zijn daartoe strekkend verzoek, bij akte reageren op processtuk i (zie 1.1. van deze beschikking). Omdat niet kan worden uitgesloten dat in een latere fase van deze procedure precies moet worden uitgerekend op welke bedragen de werknemers nog recht hebben, worden partijen nu alvast in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over een deskundige die daartoe kan worden ingeschakeld.


Tot slot
4.16.
Het Gerecht ziet aanleiding om alle beslissingen aan te houden tot na kennisneming van de akte van de werkgever waarop de werknemers natuurlijk mogen reageren. Het Gerecht zal geen uitstel verlenen voor het indienen van de akte.

5De beslissing

Het Gerecht:

verwijst de zaak naar de arbeidsrol van woensdag 22 september 2021 om 8.30 uur voor akte van de werkgever als bedoeld in 4.14. en 4.15.,

bepaalt dat de werknemers op de akte van de werkgever mogen reageren en wel op de arbeidsrol van woensdag 3 november 2021 om 8:30 uur,

bepaalt dat voor deze aktewisseling geen uitstel wordt toegestaan,

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gewezen door mr. A.J.J. van Rijen, rechter, en op 11 augustus 2021 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.
Link naar deze uitspraak